• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Jagtersgilde

Na gesprekvoering het die UK op 21 Junie 2012 goedgekeur dat die voormalige toekenning van Meesterjagter op die volgende wyse gewysig sal word en dat daar reeds vanjaar uitvoering gegee sal word aan ’n proses om verdienstelike lede van die Vereniging vir die status van lid van die SAJWV se Jagtersgilde te nomineer (sien notule van NTVF-vergadering van 25 Februarie 2012 aangaande Meesterjagterstatus).Die aard van die status asook die wyse waarop nominasie en die keuringsproses sal funksioneer volg hieronder.

Takvoorsitters word vriendelik versoek om asseblief met die proses behulpsaam te wees indien dit so is dat van hulle taklede persone tot hierdie status sou wou nomineer.

Dit is belangrik om aan te dui dat die nominasieproses vertroulik sal geskied en dat dit absoluut verkieslik is dat genomineerdes nie bewus gemaak word van die feit dat hulle genomineer is nie.


DIE SAJWV JAGTERSGILDE

Hierdie is ’n status wat op die hoogste vlak deur die UK in erkenning van ’n lid se uitstaande aansien as ’n uitmuntende jagter en ook as ’n uitsonderlike en onbesproke statusdraer binne die Vereniging en in jagtersgeledere in die algemeen, aan ‘n opbetaalde lid toegeken kan word (dus ’n diepspoortrapper). Sodanige nominasie geskied sonder die genomineerde se medewete.

Enige opbetaalde lid kan deur enige drie (3) opbetaalde lede vir hierdie status genomineer word. Sodanige nominasie moet deur die betrokke lid se takvoorsitter gesekondeer word.

Nominante aan wie die status toegeken word, is tipies persone wat deur hulle gedrag en ervaring as jagters, asook deur hulle jagterskennis en jagkundigheid simbole is van die uitleef van die dieper waardes verbonde aan Die Jag. Nominante is ook tipies persone wat deur andere gesien en ervaar word as uitstaande leiers en onbesproke jagmentors na wie mede jagters opsien sonder enige vrees vir teëspraak of verskil van mening dat die nominant as ’n uitstaande meningsvormer in die jagbedryf gesien en ervaar word.

’n Nominant is verder ook tipies daardie jagter wat ’n dier se lewe kan spaar wanneer die snellervinger alreeds styf om die sneller gekrul is. Wat kan nee sê vir die knal van sy geweer ten einde die jagspesie ’n kans te gun om kwaliteit gene oor te dra. ’n Jagter wat se uitsoektrofeedier tipies die oud en verdienstelike dier is, en wat eerder die hoëwaarde vleiskwaliteit van ’n dier soek as om gewoon die grootste dier te jag omdat dit dalk sy/haar ego mag bevredig (dit sluit egter nie persone wat slegs op trafeejag konsentreer van nominasie uit nie).

Die genomineerde persoon se bewaringsbetrokkenheid sal ook uitstaan as een van sy voorslag kenmerke.

Motiverings vir die nominasies van kandidate om vir hierdie status oorweeg te word is oop vir nomineerders om daarvan te maak soos hulle sou goed dink (Titel, Voorletters, Van, ID-nommer, taknaam, SAJWV-lidnommer van nomieerders en van genomineerde moet asb in aanhef van motivering vermeld word). Alhoewel daar verwag word dat motiverings waarskynlik tipies die meerderheid van die volgende aspekte sal beskryf, sal motiverings waarskynlik nie noodwendig slegs die onderstaande aspekte ten opsigte van die genomineerde beskryf nie:

Aantal jare reeds lid van die Vereniging en betrokkeheid in Vereniging se aktiwiteite op tak, streeks en nasionale vlak (dui op deelname en is nie bepalend nie – nominant hoef ook nie noodwendig op bestuursliggame te dien of gedien het nie);

 • Kennis van, en vaardigheid ten opsigte van die totaliteit van Die Jag (spesialis-terreine in die jag waarin die kandidaat uitblink en met kundigheid kennisoordrag kan onderneem);
 • Omvang van jagervaring in verskillende habitatte, ten opsigte van verskillende spesies en jagmetodes, met verwysing na verantwoordbaarheid in die jagveld;
 • Jagopleidingservaring en onbaatsugtige oordrag en deel van jagterskennis met toetreejagters en met ervare jagters insgelyks;
 • Betrokkenheid by die jagbedryf op verskillende vlakke en terreine;
 • Toepaslike jagtersprestasies en/of jag- of bewaringstoekennings reeds ontvang;
 • Lidmaatskap van ander jagtersgroeperinge en/of –instansies asook lidmaatskap van bewaringsinstansies en toekennings daarvoor ontvang, en;
 • Persoonlike aansien binne jagtersgeledere waarin s/hy daagliks beweeg en die wyse waarop s/hy haarself/homself as waardige jagtersmentor dra.


NOMINASIE

’n Getikte en feite-gefundeerde motivering wat waarskynlik die meerderheid van die voorgemelde voorgestelde eienskappe van die nominant beskryf en dit feitelik met voorbeelde illustreer, en deur die takvoorsitter van die nominant aanbeveel is, moet die Bestuurder Jag & Bewaring nie later as 12:00 op die 1ste dag van September bereik nie (geen ander formaat as elektroniese motiverings sal aanvaar word nie) [ rhino@sahunt.co.za]).

Sodanige motivering sal waarskynlik nie korter as 4, A4 bladsye wees nie.


EVALUERING

Nominasies sal na die Evalueringspaneel vir toelating tot die SAJWV se Jagtersgilde verwys word.

Die Evalueringspaneel sal bestaan uit die President, die Adjunk-President, Die VP-Jagsake, plus 2 Erfenisraadslede wat drie-jaarliks deur die Erfenisraad vir hierdie doel genomineer sal word. Die Bestuurder Takontwikkeling, die Bestuurder Opleiding en die Bestuurder Jag & Bewaring dien ex officio op die paneel.

Die drie (3) nomineerders van elk van die kandidate sal een van hulle geledere afvaardig om die motivering vir hulle nominant voor die Evalueringspaneel voor te dra en hulle standpunte in debat van 20 minute te bevestig.

Paneeldebatte sal gedurende September en die eerste helfte van Oktober jaarliks te Inyathipark plaasvind (onderhoude sal ook gereël word om die situasie te pas). Die name van die kandidate wat vir toekenning van hierdie gesogte status kwalifiseer, sal tydens die Oktobervergadering van die UK dien vir bekragtiging.

Weens die status aan die toekenning verbonde is die besluit van die Vereniging se Evalueringspaneel vir toelating tot die SAJWV se Jagtersgilde finaal en sal geen korrespondensie met nomineerders oor die nie-toeken van die status deur die Evalueringspaneel aan hulle kandidaat, geskied nie. Daar bestaan ook geen roete van appèl om die besluit van die Evalueringspaneel vir toelating tot die SAJWV se Jagtersgilde te betwis nie. Nomineerders mag onsuksevolle kandidate weer die daaropvolgende jaar nomineer vir toelating tot die gilde.


SERTIFISERING

Persone wat tot die uitsoekstatus van lid van die SAJWV se Jagtersgilde toegelaat word, sal ’n paslik-ontwerpte geraamde oorkonde ontvang, sowel as ’n gratis paslik-ontwerpte sakwapen vir hulle groen verenigingsbaadjies en ’n goue aansteekmedalje wat hulle op die lapel van hulle groen verenigingsbaadjies mag vertoon.

Ontvangers sal saam met hulle metgeselle kosteloos na die betrokke jaarlikse toekenningsaand genooi word, waartydens die toekenning van hierdie uitsonderlike status aan die ontvangers daarvan oorhandig sal word.

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles