• Home
  • SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Conservation Initiatives
   Working Groups
   Biodiversity Economy
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Legislation and Policy Framework
   Research and Innovation
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   International Engagements
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Awards
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Tinyarhi Trust
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Media Resources
  • Hunting News
   Hunting Articles
   Hunting Licenses and Proclamations
   Pig Meat Transport Permits
   SAHGCS Hunters' Guild
   SAHGCS Hunters's Code
   Hunting Destinations
   International Affairs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Exercises
   Shooting News
   Shooting Articles
   Shooting Competitions and Awards
   Shooting Groups
   Reloading
  • What We Offer
   Defending Your Rights
   Fire-arm License Applications
   Fire-arm License Renewals
   Dedicated Status
   Dedicated Sport Shooter Status
   Motivations and Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   FAQ's
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Inyathi Park Nuus September 2021

Hier in Gauteng het ons die eerste reën gehad en die lente is in die lug. Ek is buitengewoon laat met die nuusbrief hierdie maand maar ons was onder druk met die voorbereiding vir ons eerste virtuele Kongres en om dokumente betyds aan afgevaardigdes te stuur.

Ek hanteer enkele sake en doen dan die ongewone om die President se jaarverslag aan lede beskikbaar te stel.

Bewaring

Die Minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing versoek insette op die kwotas vir jag/uitvoer van jagtrofeë van swartrenosters, olifante en luiperds vir 2021. Lede wat enige insette vir die Vereniging se voorlegging wil indien, kan dit voor einde Oktober stuur aan die bestuurder bewaring, Lizanne Nel by Lizanne@sahunt.co.za Waar moontlik, sluit data of gesubstansieerde motiverings in. Kommentaar kan ook direk gestuur word aan cites@environment.gov.za. Rig navrae aan Mpho Tjiane by 012 399 9596/083 980 6409 of MTjiane@environment.gov.za. Die kennisgewing van die Minister is hier beskikbaar.

Indeling van die nuusbrief

Belangrike inligting en boodskappe verskyn eerste in die nuusbrief en herhalende inligting verder aan.

Lede wat min tyd het om te lees, kan dus op die eerste deel van die nuusbrief fokus vir nuwe inligting en die res vir later los.

Nuwe boodskappe

 1. SA Jagters Kongres

SA Jagters se Kongres wat ook dien as Algemene Jaarvergadering, vind op Saterdag 6 November 2021 plaas. Die Kongres word as virtuele byeenkoms met Zoom aangebied en regstreeks na alle takke en afgevaardigdes uitgesaai. Meer inligting oor die spesifieke reëlings sal later uitgestuur word.

 1. Fotografieklub

Die fotografieklub geniet buitengewone belangstelling en gaan van krag to krag.

Gaan lees gerus meer hier oor die klub, geleenthede vir opleiding om beter foto’s te neem en maandelikse kompetisies en pryse.

 1. Behoud van Toegewyde Status

Weens die Covid-19 inperkings was 2021 ook nie `n normale jaar nie. Hoewel daar meer skiet- en jaggeleenthede was as in 2020, het die siekte en inperkings baie lede by die huis gehou. Derhalwe het die Raad besluit dat lede hulle toegewyde status sal behou, selfs al het hulle nie al die nodige aktiwiteite geregistreer nie. Ons versoek lede egter om sover moontlik wel deel te neem en aktiwiteite op die lede-administrasiestelsel te registreer. Dit is in ons eie belang.

 1. Finansiële State

Die finansiële state vir SA Jagters vir 2019/2020 en 2020/2021 is beskikbaar by Takvoorsitters. U is welkom om insae te kry en navraag te doen by Takvoorsitters oor die finansiële posisie van die Vereniging. Die state sal vir finale goedkeuring aan die Kongres voorgehou word.

 1. President se Verslag

Alhoewel die President se verslag nog nie aan die afgevaardigdes by die Kongres voorgehou is nie, is `n kopie daarvan reeds versprei na alle Takvoorsitters en kongres-afgevaardigdes. Hierdie verslag verskaf `n breë oorsig oor die werksaamhede van die Vereniging.

SA JAGTERS- EN WILDBEWARINGSVERENIGING

PRESIDENT SE JAARVERSLAG 2020/2021

Wie sou ooit kon voorspel dat die Suid Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringsvereniging `n jaar nie kon afsluit met die tradisionele hoogtepunt van `n dinee en kongres nie? Of dat `n virus met die naam Covid-19 so ontwrigtend op alle terreine van die samelewing kon wees?

In Maart 2020 het alles letterlik tot stilstand geknars. Almal moes hergroepeer en op vreemde wyses weer die wiele aan die rol kry. Kantoorblokke het begin leeg loop soos werknemers van hul huise begin werk het. Dan moet ons ook nie vergeet van die onpersoonlike “Zoom” vergaderings nie. Met trots kan ons sê dat die SAJWV op geen gebied teruggestaan het vir enige aanpassings nie. Alle eer aan ons bestuurstrukture van takvlak, streekkoördineerders, bestuur, personeel en Raadslede wat die Vereniging deurgaans laat vorentoe beweeg het. Nieteenstaande die feit dat, vir `n lang periode, geen aktiwiteite kon plaasvind nie, kon bestuur deur middel van goeie verhoudinge met regeringslui en ander rolspelers dit regkry dat ons uiteindelik weer kon jag en skiet.

2021 het beter begin en ons kon met fyn beplanning deurlopend ons skietsport en geliefde jagtogte beoefen. Hoewel die kongres virtueel plaasvind, kan ons in `n volksvreemde praktyk mekaar op `n skerm groet, ons presteerders vereer en besluite neem rakende die werkwyse van die Vereniging.

Meeste van ons het `n geliefde, familielid, of vriend, of sommer net `n kennis verloor in die afgelope 21 maande van inperking op verskillende vlakke. Of dit weens Covid of enige ander oorsake was, my innige simpatie. Mag u deur die geloof vertroosting vind.

Die SAJWV stoom onverpoosd voort. Die toekomsbeeld wat in 1949 met diestigting in vooruitsig gestel was, naamlik die bewaring van wild sodat ons volhoubaar kan jag, is nou meer as ooit tevore die fokuspunt van al ons sukses. Daarmee saam my dank aan al ons lede wat nougeset die beeld van SA Jagters uitleef.

Ons ledetal groei konstant. Daarom my dank aan die bykans 44 300 lede wat die SAJWV gekies het om hulle passie vir jag, skiet, bewaring, wildboerdery en fotografie uit te leef. Ons is, was en sal altyd `n lede-organisasie wees. Daarom is u as lid vir ons belangrik. Daarmee saam erken ons die belangrike rol wat ons Takvoorsitters en hulle besture speel om seker te maak dat die diens wat SA Jagters bied vir die lede daargestel word. Ons opregte dank aan ons streekkoördineerders wat verseker dat die Takke in hulle onderskeie streke die regte en genoegsame ondersteuning kry om hulle rolle te vervul. Net so gee ons ook erkenning aan die insette van die streekkoördineerders aan die Uitgebreide Raad wat die spreekbuis van lede te vorm.

Nasionaal en internasionaal groei ons aansien. Alle eer aan ons bestuurspan en personeel wat nie skroom om die ekstra myl te stap en ons op verskeie platforms te verteenwoordig nie. Later meer hieroor.

Dankie aan my kollegas in die Raad vir hulle uitsonderlike strategiese leiding en moeite om met hul gesindheid `n hegte band van vertroue, leiding en kameraderie te vorm. Julle lig die Vereniging na nuwe hoogtes. Julle werk en ondersteuning in die verskeie portefeuljes het verseker die pandemie kon ons nie onderkry nie.

JAGSAKE

Ons Bestuurder Jagsake verteenwoordig SA Jagters op verskeie platforms en in vele organisasies op nasionale en internasionale vlak om die jagbedryf te bevorder en vir ons lede makliker te maak om al die wetlike vereistes na te kom. Voorbeelde hiervan is die goedgevestigde, aanlyn wildevark vervoerpermitstelsel waarvoor grondeienaars en wildboere kan registreer om permitte uit te reik. Afgesien daarvan dat die SA Jagters kantoor jaarliks meer jaglisensies verkoop, is baie lede steeds onbewus van hierdie diens.

SA Jagters neem ook leiding in die Wildsvleisbedryfsforum wat daarna streef om veilige wildsvleis vir die kommersiële mark te lewer, sonder om die verbruiksjagters te benadeel. SA Jagters is ook die sameroeper van die Wildleweforum se proklamasie taakspan wat verantwoordelik is om spesiale permitte en provinsiale jagproklamasies vir elke jagseisoen uit te reik. Ons dien ook op die regering se loodtaakspan wat objektief moontlike bronne van loodvergiftiging in die omgewing ondersoek om te verhoed dat gepolariseerde besluite oor die gebruik van lood geneem word.

As `n geakkrediteerde beroepsjagtervereniging het daar tot dusver 147 lede as aktiewe beroepsjagters geregistreer. SA Jagters is ook verteenwoordig op die IPPHC (die interprovinsiale komitee) waar daar belangrike insette gelewer word oor die relevante jagregulasies. SA Jagters is in 2021 amptelik aanvaar as lid van OPHAA (Operators and Professional Hunters’ Association of Africa) wat ook die bewaringsboodskap na ledelande in Afrika uitdra.

Die Covid-pandemie het sy tol geëis op die gebied van trofeemeet, veral ten opsigte van opleiding. Ons is egter trots op die eerste vier junior trofeemeters wat opgelei is en hul vakleerlingskap sal beoefen tot op 18-jaar, waarna hulle volwaardige meters sal word. Die Vereniging het `n goeie aantal trofee-inskrywings vir beoordeling in 2020 en 2021 ontvang. Dit sal gesamentlik beoordeel word vir die toekennings wat normaalweg by die Kongres gedoen word. 

Die Top 100 haelgeweer skuts van 2019 wat op 28 Maart 2020 aan die Nasionale Kampioenskap moes deelneem, kon weens die inperking eers op 6 Maart 2021 sake uitspook. Baie geluk aan André Pienaar, lidnr. 010991, wat die veterane-klas gewen het en ook aangewys is as die nasionale kampioen. Die 2020/21 Nasionale Kampioenskap wat op Saterdag 18 September 2021 by Hippo Creek-skietbaan plaasgevind het, het weer uitsonderlike tellings opgelewer. Die geleentheid was ook die eerste nasionale skietgeleentheid waartydens skuts kon kwalifiseer vir nasionale SA Jagterskleure. 

BEWARING

Die wye verspreiding van duisende lede wat baie tyd in die natuur in verskillende habitatte regoor die land deurbring, plaas SA Jagters in `n unieke posisie om deurlopend by te dra tot die insameling van verspreidingsdata en ander belangrike inligting van verskeie skaars en skugter spesies.

Namakwa-tak se Save our Succulents inisiatief (SOS) wat die grootskaalse stropery van die unieke vetplante van Namakwaland wil bekamp, is `n sprekende voorbeeld van die werk wat SA Jagters se lede doen. Verdere voorbeelde is SA Jagters se Vulture Heritage Programme wat verskeie inisiatiewe oor bewaring en bewusmakingsveldtogte van aasvoëls insluit.

Takke gaan steeds onbaatsugtig voort met verskeie bewaringsprojekte. Dit sluit in bydraes en skenkings aan reservate en parke. Kinders word ook betrek en opgelei om rentmeesters vir bewaring te word. Ons sal nooit vergeet hoe lede van Overberg-tak onverpoosd hulp verleen het aan boere en gemeenskappe van Fraserburg en Sutherland wat steeds gebuk gaan onder `n uitgerekte droogte nie.

SA Jagters dien steeds op verskeie nasionale spesialisgroepe vir die bewaring van ons wildlewe. Hier dink ons aan o.a. aan die Nasionale Leeuwerkgroep, National Vulture Task Force, Nasionale Broodboomtaakspan, die Ouvolk-werkgroep en die Wildlewe Sertifiseringtaakspan. `n Lewensvatbaarheidstudie vir laasgenoemde is gedoen en `n eerste opname onder grondeienaars in die Oos-Kaap om te bepaal of die stelsel werkbaar is, is voltooi. Ander nasionale inisiatiewe sluit in deelname aan nasionale strategieë vir die bewaring en bestuur van olifante, luiperds en renosters en dan ook die nasionale Wildlife Poison Working Group en die Nasionale Loodtaakspan.

INTERNASIONALE INISIATIEWE

SAJWV is die enigste Suid-Afrikaanse lede-organisasie van OPHAA wat `n bewese rekord het van verskeie noemenswaardige bewaringsinisiatiewe.

Die African Wildlife Consultative Forum (AWCF) is `n organisasie wat saam met ander jagorganisasies van Afrika, Europa en Amerika gemeenskaplike belange het en gesprek voer oor strategieë om die impak van Covid op die wildlewe sektor te bekamp; posisionering t.o.v. CITES en ander internasionale ooreenkomste; uitvoere van wildleweprodukte en jagtrofeë; bevordering van verantwoordelike jag en bewaring; die impak van jag op landelike gemeenskappe in Afrika; en groter samewerking tussen jag- en bewaringsorganisasies in Afrika.

SA Jagters is `n lid van die IUCN en het bygedra tot internasionale standpunte oor bewaring deur ons stem uit te bring op meer as `n honderd mosies wat bewaring en volhoubare benutting van natuurlewe in Suid Afrika en ander lande regoor die wêreld raak. 

Gedurende 2021 is met verfilming begin vir `n dokumentêre program oor die Vereniging waardeur ons vir die wêreld wil demonstreer  dat ons die leier in Suid-Afrika is op die gebied van verantwoordelike jag, bewaring, sportskiet en vuurwapeneienaarskap. Hierdie is `n gesamentlike inisiatief tussen SA Jagters en The Conservation Imperative, wat daarna streef om die positiewe bydrae van volhoubare benutting – ingesluit jag – tot bewaring en mense se welstand uit te lig.

As deel van die Vereniging se volgehoue verbintenis om die rol van verantwoordelike en volhoubare benutting in bewaring en sosio-ekonomiese ontwikkeling te bevorder, was die Vereniging die afgelope twee jaar betrokke by `n magdom inisiatiewe. Verskeie aanbiedings is gedoen by openbare forums, waaronder:

 • die Wildlife and Environmental Society se simposium Conservation of Biodiversity and Landscapes: Is sustainable use an option?;
 • `n reeks gesprekke oor die aanbevelings van die High Level Panel soos aangebied deur die African Wildlife Economy Institute in vennootskap met Oppenheimer Generations Research and Conservation;
 • die Toerismeberaad vir Limpopo Provinsie waar die bydrae van jag tot die toerisme groeistrategie uitgelig is, en die belangrikheid van gradering van jagfasiliteite as deel van die werk van die toerismegraderingsraad (Tourism Grading Council).

Die Vereniging se ervaring in versnelde groei van die wildlewe-ekonomie is ook voorgehou by werksessies van die Departement Omgewingsake (DFFE) oor die herposisionering van reservate, nasionale parke en bewaringsareas as kernbewaringsgebiede wat `n dryfveer kan wees in landelike ekonomiese ontwikkeling en die groei en transformasie van die wildlewesektor. Verder is insette gelewer in kurrikulumontwikkeling van modules van die Southern African Wildlife College om seker te maak opleidingsmateriaal bly relevant en rus studente van regoor Afrika toe om uitdagings in bewaring en hulpbronbestuur voorbereid te kan aanpak.

OPLEIDING

Opleiding het vroeg reeds in 2020 groot uitdagings ten opsigte van kontak opleidingsessies gehad. Die opleidingsinisiatief vir aanlyn opleiding en assessering is ondersoek en as alternatiewe platform vir opleiding geïmplementeer. Ons moes ons IT-stelsel wysig om vir die nuwe formaat voorsiening te maak en ons inhoud is herskep om by die nuwe aanbiedingsformaat aan te pas. Ons het egter nie geheel afstand gedoen van kontak opleiding nie wat steeds as alternatief beskikbaar.

SPORTSKIET

Ons deelname aan en oorwinning in die IGRF wêreldkampioenskapstoernooi was `n hoogtepunt in 2019. In 2020 het al ons deelname aan sportskietaktiwiteite tot stilstand gekom. Met die eerste toegewings van die regering het ons ons aktiwiteite binne die inperkingsregulasies hervat. Ons kon nie in 2020 die Nasionale Kampioenskapbyeenkomste aanbied nie. In 2021 het die situasie effens genormaliseer en het ons weer toenemende skietaktiwiteite beoefen en verskeie kampioenskappe aangebied.

MDS (Multidissiplinêre Sportskiet)

Die MDS-skietdissipline het baie positiewe groei getoon met `n toenemende getal takke wat hierdie unieke en uitdagende sportskietdissipline beoefen.

Limited Bolt Action

Die IGRF het die Limited Bolt Action dissipline as `n internasionale dissipline goedgekeur. Takke en Streke het die geleentheid aangegryp en die nuwe skietdissipline aangebied. Hierdie positiewe ondersteuning het ook daartoe gelei dat die dissipline sy eie nasionale (eerste) kampioenskapsbyeenkoms in 2021 sal aanbied.

Pistool Posliga

Die pistool skietdissiplines is tans die aktiwiteit met die hoogste vlakke van deelname wat dit ook een van die sleuteldissiplines van die Nasionale Sportskietkampioenskap sal maak.

Presisie Dissiplines

Die 25/50m presisie-skietoefeninge is `n ontwikkelende skietdissipline van die IGRF wat ook by juniors vir ontwikkeling gebruik word. Die presisie-skietdissiplines sal ook tydens die Nasionale Sportskietkampioenskap in 2021 aangebied word.

Junior Skietaktiwiteite

Volgehoue ontwikkelingswerk en toewyding aan junior skietaktiwiteite verseker volhoubare groei en ontwikkeling en stel ons ook in staat om weer in 2021 `n Nasionale Junior Sportskietkampioenskap aan te bied.

SA Jagters Streekskleure

2021 was die eerste jaar waarin SA Jagters sy eie Streek Sportskietkleure toegeken het. Hierdie addisionele erkenning het baie goeie vrugte gedra en deelname aan die verwante skietdissiplines verhoog. Skuts wat kwalifiseer sal dan ook SA Jagters se eie nasionale kleure verwerf.

Skietontwikkeling

Skakeling met ander skietorganisasies het vir ons voordele ingehou en `n ooreenkoms is met SAPRF gesluit wat aan lede die geleentheid bied om aan nuwe skietdissiplines deel te neem. Tegelykertyd bied hierdie ooreenkoms ook vir SAPRF die geleentheid om hulle nasionale voetspoor uit te brei.

Bedryf uitdaagskiet

Die randslag uitdaagskietreeks wat deur Normark geborg word, is baie goed ondersteun. `n Groot aantal kompetisies is reeds suksesvol afgehandel en was baie gewild by ons takke. Die finaal van die kompetisies is uitgestel na 2022 om aan `n paar takke wat gedurende 2021 skietbaanuitdagings ervaar het, die geleentheid te bied om hulle kompetisies later in die jaar af te handel.

Ons betuig dank en waardering aan almal wat `n bydra gemaak het om ons skietaktiwiteite suksesvol en veilig te kan voltrek ten midde van die uitdagings.

TAK EN STREEKSAKE

Taksake

Covid-19 het teen einde Maart 2020 in Suid Afrika alle aktiwiteite grotendeels tot stilstand gedwing. SA Jagters het gedurende die jaar deurlopend riglyne rondom Covid-19 aan die takke gestuur. Soos die situasie verander het, kon takke geleidelik hul aktiwiteite hervat. Uiteraard was baie daar baie minder takaktiwiteite as in die verlede. Vir dieselfde rede is Streekvergaderings ook elektronies aangebied.

Skietaktiwiteite was vir die grootste deel van 2020 opgeskort en daarom het die Raad besluit om nie `n Nasionale Takkampioenskap aan te bied nie. In die tweede helfte van 2020 kon Takke weer streng volgens die protokol begin skiet. In 2021 het takaktiwiteite geleidelik begin spoed optel. 

Die satelliettak op Memel in die Vrystaat het sedert November 2020 met hulle aktiwiteite begin en op 21 Augustus 2021 is die Mahem-tak (no. 82) gestig nadat hulle in minder as `n jaar aan al die vereistes voldoen het.

Streke

Gedurende Maart, April en Mei 2021 is daar virtuele streekvergaderings met 13 van die 15 streke gehou wat vir almal `n vreemde ervaring was. Die Raad sal by die 2021 Kongres `n voorstel om Streekkoördineerders se magte uit te brei, vir goedkeuring voorlê. Dit sal meebring dat middelvlakbestuur en kommunikasie van die Raad na Takke en terug deur die Streekkoördineerders meer doeltreffend kan wees.

Jagverwante Skietgeleenthede

Die impak van Covid-19 het steeds die streekskietkompetisies vanaf Januarie tot einde Junie 2021 beïnvloed, maar dit was aansienlik minder en die bywoning was onder omstandighede uitstekend. Van die nasionale skietkompetisies is uitgestel na later datums, maar almal vind wel in 2021 plaas. Dit word egter in gewysigde formaat aangebied om almal betrokke so ver moontlik teen Covid-19 te beskerm.

VUURWAPENHULPLYN

Gedurende 2020 en die begin van 2021 het die volume van navrae oor die hernuwing van vuurwapenlisensies en die amnestie-aansoeke geweldig toegeneem. Dit het baie druk op die afdeling geplaas terwyl hulle steeds die normale administrasie en verantwoordelikhede moes nakom. Petrus Swart en Tommy Liversage het die nood en behoefte van ons lede raakgesien en besef dat hulle nie die kantoor gedurende die Feestyd van 2020 sal kon sluit nie. Hulle en sommige van die ander personeel het gedurende die Desembervakansie vanaf hulle huise gewerk.

Januarie 2021 het van meet af met geweldige druk begin. Lede moes lisensies hernu, terwyl ander die amnestie wat op 31 Januarie 2021 sou eindig, wou benut. Daar is gereeld goeie terugvoer gekry vir die goeie diens wat hulle aan ons takke en lede lewer.

Vanweë die Covid-19 inperkings het SA Jagters vrystelling gegee aan lede met toegewyde jagter- of sportskutstatus vir die registrasie van aktiwiteite vir beide 2020 en 2021. Dit het meegebring dat ons vir die twee jaar slegs sterftes en wanbetaling onder lede moes rapporteer terwyl geen onvoldoende aktiwiteite en onaktiewe statusse aangemeld is nie.

FINANSIES

Die finansiële jaar 2019/2020 was ’n moeilike jaar vir SA Jagters. Ons het begroot vir ’n jaar se normale aktiwiteite maar het die drie laaste maande van die boekjaar verloor weens die impak van Covid-19. Ons sluit hierdie jaar af met `n verlies wat effens groter is as waarvoor ons begroot het, maar dit is verstaanbaar as `n mens in gedagte hou dat dit ’n ongewone jaar was.

Die 2020/2021 finansiële jaar was ’n baie beter jaar vir SA Jagters. Alhoewel Covid-19 `n baie groot impak op die Vereniging en al sy lede gehad het, het ons verbasend goed gedoen. Ons het die jaar afgesluit met 2 000 lede meer as waarmee ons begin het en dit wys duidelik in die inkomstestaat. Ons het nie die inkomste uit HuntEx, die gholfdag en SA Hunt Publishing gehad wat ons normaalweg sou kry nie, tog was ons uitgawes goed onder beheer. Ons sluit hierdie jaar af met ’n klein wins vir die Groep.

Die HUB berig meer volledig oor die finansies in hierdie twee jaar.

ERKENNING EN BEDANKINGS

Die lede van SAJWV is die kern van die Vereniging. Dankie vir julle volgehoue deelname en vertroue in die Vereniging.

Vir die Takbesture se leiding en diens aan lede sê ek dankie. Ons as Raad het waardering vir julle opofferings en die werk wat julle doen.

Aan die Streekskoördineerders wat dan ook as lede van die Uitgebreide Raad dien, my dank en lof vir wat julle vermag met die koördinering van aktiwiteite in die streke. Ook sterkte met die nuwe verantwoordelikheid en uitdagings met die uitrol van die nuwe streeksmodel.

Aan die verkose Raadslede, André van Heerden, Richard Sowry en Danie Momberg – dankie vir die gesindheid en toewyding. Die leidende rol wat julle vervul en die spangees wat julle openbaar is uitstaande. Julle trap diep spore in die Vereniging.

Aan Fred Camphor as HUB en Raadslid, woorde kan jou lojaliteite nie beskryf nie. Die leiding wat jy gee en die werkwyse wat jy openbaar met alles wat op jou tafel beland, is `n toonbeeld van iemand wat hart en siel in sy werk is. Baie dankie vir alles wat jy op jou kalm manier doen en hoe jy die uitdagings hanteer wat dag tot dag voor die SAJWV se deur opduik.

Aan ons bestuurspan – Tommy Liversage, André van der Merwe, Nic Roets, Lizanne Nel, Petrus Swart en Boetie Kirchner – dit is voorwaar `n eer vir `n organisasie om bestuurders van julle kaliber te mag hê. Julle skroom nie om die ekstra myl te stap nie, en verrig julle onderskeie take doelgerig met `n onverbeterlike gesindheid teenoor die Vereniging. Baie dankie!

Die personeel wat elke dag lede se navrae beantwoord, dienste lewer en soms bloot net `n klankbord vir ons lede is, ons waardeer julle getrouheid en uitsonderlike diens. Julle dra `n besonderse beeld uit na buite, nie net na die lede nie, maar ook na die hele publiek.

Ons mag nooit ons herkoms vergeet nie. Ons dink veral aan ons voorgangers wat die leisels geneem het by die ontwikkeling van ons Vereniging en doelwitte gestel het om dit uit te bou. Dankie aan die lede van die Erfenisraad vir julle kundige bydrae in die proses, en julle bereidwilligheid om SA Jagters steeds op koers te hou.

Aan Van Sitterts Ouditeure, by name Gert van Schalkwyk, ons hartlike dank vir julle oorsig oor die finansiële werk en die finalisering van SAJWV se finansiële state.

Dankie ook aan al die onderskeie komitees wat deel vorm van die navorsing en oplossing van probleme in die Vereniging.

Aan ons sakevennote in SA Hunt Publishing en SA Hunt Ekspo’s en in besonder Minette Ferreira, wat die Direksie van SA Hunt Publishing (Edms.) Bpk. Onlangs verlaat het, en Nerisa Coetzee wat nuut aangestel is, sowel as Theuns Venter van Media 24 en Adriaan Woudstra van Huntex. Dit is `n groot voorreg en plesier om saam met julle te werk.

Die groot aantal borge van SA Jagters, dankie vir julle bereidwilligheid om ons te ondersteun in die moeilike ekonomiese tye.

Dankie is `n klein woordjie, maar as dit uit jou hart kom, dra dit baie groot gewig. Daarom baie, baie dankie!

Herhalende boodskappe

 1. Fotokompetisie

Die Vereniging se Fotokompetisie vir lede vir 2021 stel `n nuwe beoordelingsproses in werking. Alle inskrywings word beoordeel volgens `n puntestelsel wat tegniese en visuele kriteria insluit. Sertifikate word soos volg toegeken vir kwalifiserende foto’s: 60-74% (brons), 75-89% (silwer), 90-100% (goud).

Die beoordelaars sal terugvoer gee oor die inskrywings aan deelnemers om lede aan te moedig om hulle vaardighede te verbeter.

Lees gerus hier wat u moet doen om in te skryf en hoe die reëls vir die kompetisie werk

Kategorieë vir die 2021 Kompetisie

 1. Bewaring in Aksie – Foto’s wat bewaringsaksies en gemeenskapsdiens deur lede of die tak uitbeeld.
 2. Plant- en Dierelewe – Foto’s wat plant- of dierelewe, insluitend landskappe, voëls, reptiele en insekte uitbeeld. Onthou asseblief dat hierdie kategorie nie foto’s van gejagte diere insluit nie.
 3. Ons kulturele erfenis – Foto’s wat die kultuurerfenis van ons land en sy mense oor die totale spektrum uitbeeld.
 4. Fotografie werkwinkels

Om fotografie verder te bevorder hou SA Jagters fotografie werkwinkels op streek- en takvlak. Opleiding sal op 3 vlakke plaasvind, nl.: beginner, gevorderd en meesters, of `n kombinasie van die drie vlakke. Lede sal `n sertifikaat van voltooiing ontvang.

`n Spesiale boodskap oor die fotografieklub is op 5 Oktober aan lede gestuur en kan hier gekry word.

 1. Spesiale aanbiedings

Doctari Messe

Die Doctari ivoormes-projek is weer op dreef. Die projek behels die maak van messe met hewwe uit ivoor afkomstig van olifante wat Nico van Rooyen gejag het. Plaas gerus u bestellings so gou moontlik om teleurstellings te voorkom aangesien daar net 50 van hierdie messe beskikbaar is.

Belangstellendes kan R5 500 in SA Jagters se bankrekening betaal. Die rekening is by Absa en die rekeningnommer is 01443990077; met takkode 632005. Gebruik die verwysing Mes en u selfoonnommer. Stuur ook die betalingsbewys aan admin@sahunt.co.za

Gedenkboek

Die gedenkboek is steeds beskikbaar in A4-formaat in twee weergawes: Die een met `n gewone omslag teen R300 per boek; en `n tweede luukse weergawe met `n buffelleer omslag. Slegs 100 van die buffelleer-eksemplare teen R1000 elk sal beskikbaar wees. Plaas bestellings vroegtydig om teleurstelling te voorkom.

Bestellings:

 1. Plaas die korrekte bedrag (R300 vir die gewone boek of R1 000 vir die leergebinde weergawe) elektronies oor na die bankrekening van SA Jagters. Die rekening word gehou by ABSA en die rekeningnommer is 01443990077.

Gebruik net u Lidnommer en Boek as verwysing. Maak seker dat u lidnommer korrek is anders kan ons nie die bestelling uitvoer nie.

Buck-knipmesse

Daar is slegs 220 van die beperkte reeks van 500 Buck-knipmesse teen R1 000 elk beskikbaar. Hierdie knipmesse het ivoorinlegsels op die hef met SA Jagters se logo op die hef gegraveer. Plaas die R1 000 elektronies oor na die bankrekening van SA Jagters by ABSA, rekeningnommer 01443990077. Gebruik u lidnommer en Knipmes as verwysing. Stuur die betalingsbewys saam met u lidnommer en kontakbesonderhede aan Realda Goosen by realda@sahunt.co.za

Uitverkoping SA Jagterswinkel

SA Jagters het besluit om sy klerevoorraad uit te dun en ons produkreeks te verander. Talle items is tans op `n spesiale uitverkoping. Rig navrae aan Rene by (012) 808 9300 of rene@sahunt.co.za

Humansdorp Koöperasie

In Oktober 2021 bied Humansdorp Koöperasie steeds die volgende produkte teen 10% korting aan lede van SA Jagters:

 • Zeiss Teleskope
 • Schmidt & Bender Teleskope
 • Zerotech Teleskope

Ondersteuning aan lede

Baie van ons lede is erg geraak deur die Covid-19-omstandighede. Hieronder is inligting van geleenthede wat ons lede aan ander lede bied om mekaar te help.

 1. Goeie droë bosveld vuurmaakhout is beskikbaar teen `n billike prys in die Pretoria-omgewing. Meer detail hier.
 2. Een van ons lede van die Berchtesgaden Game Ranch & Lifestyle Farm, in die hartjie van die Waterberge, stel hulself aan u bekend en bied GRATIS naweek vir 4, ontbyt ingesluit in `n gelukkige trekking. Buiten die jagplaas wat vrystelling het en langer jagkans bied aan jagters, het hulle ook `n lodge met bo-gemiddelde verblyfgeriewe wat `n spa, gimnasium, en perdrygeleenthede insluit. Daar is dis genoeg aktiwiteite vir die hele gesin om te geniet. Kliek hier en kom in aanmerking vir die gelukkige trekking –
 1. Lidmaatskap

Werf lede vir kommissie

SA Jagters het nou 44 227 lede.

Elke lid of tak wat 10 of meer lede per jaar vir SA Jagters werf, ontvang kommissie van tussen R100 tot R150 per lid. Meer inligting is hier beskikbaar.

SA Jagters het weer aansoekvorms vir lidmaatskap aan `n verskeidenheid handelaars verskaf. Vorms is beskikbaar by Dorothy Ras by dorothy@sahunt.co.za

 1. Kommersiële sake

Die ooreenkoms met Humansdorp Koöperasie bestaan reeds vanaf 1 November 2019 en bied unieke geleenthede aan lede van SA Jagters. Dit is `n uitstekende aanbod. Lede van SA Jagters kwalifiseer vir 5% spesiale korting op aankope van jag- en skietverwante produkte. Volg die skakel by die lys van produkte hieronder vir inligting oor afslag.

Neem asseblief kennis dat die aflewering van produkte dalk bietjie later kan plaasvind.

Om hierdie geleentheid te benut:

 1. Besoek die webwerf van Humansdorp Koöperasie by:
  1. http://firearms.humkoop.co.za/
  2. co.za en klik op die skakel vuurwapens
  3. co.za en klik op die skakel vuurwapens
 2. Kies die produk waarin u belangstel en plaas bestelling per e-pos. Die e-pos adresse word verskaf.
 3. U moet `n opbetaalde lid wees en u lidnommer verskaf. Alvorens Humansdorp Koöperasie enige korting toestaan, sal hul nagaan of u `n lid is van SA Jagters en of u ledegeld op datum betaal is. Slegs opbetaalde lede kwalifiseer vir die korting.
 4. Plaas bestellings by Eduan du Toit, Cheryl Coetzee of Riaan Vermaak by een van die onderstaande e-pos adresse:
  1. arms@humkoop.co.za
  2. ammo@humkoop.co.za

Sodra die bestelling ontvang en die rekening betaal is, sal die koöperasie die produk laat aflewer.

Die volledige lys van diensverskaffers wat spesiale pryse aan lede van SA Jagters bied is hieronder beskikbaar.

 • Humansdorp Koöperasie
 • Toyota SA
 • Westvaal Nelspruit
 • Wildman Hunting and Outdoor
 • Hokaai Slaghuis
 • LAVA Vakuumverpakking
 • Selftrack
 • MAINSU Kragopwekkers
 • Cens Digital Gehoorbeskerming
 • Uitlaatstelle van De Graaf Autosentrum in Van der Hoffweg Pretoria
 • Helle-messe
 • Nitecore Flitse
 • Fitch and Leedes
 • Otterskloof
 • Cassie Nienaber – Ladingontwikkeling en Herlaai
 • Dovetail Wooden Boxes
 • 4Deadlock Skietstok

Kliek hier vir meer inligting oor enige van die bogenoemde voordele.

Vriendelike groete

Fred Camphor

SA Jagters: HUB

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles