Praktiese skietvaardighede vir akkurate skootplasing in die jagveld

Die oomblik wat die jagter aanlê vir daardie belangrike eerste skoot op ʼn dier, rus daar ʼn groot verantwoordelikheid op sy skouers om ’n vinnige dood vir sy prooi te verseker met die eerste skoot. Baie diere word gekwes weens swak skootplasing. Praktiese skietvaardighede of die gebrek daaraan is dikwels die oorsaak van ’n gewonde […]

Practical shooting skills for accurate shot placement when hunting

Taking aim at an animal for that important first shot when hunting, places a huge responsibility on the hunter to ensure a quick death with the first shot. Every hunting season, many animals are wounded because of poor shot placement! A lack of practical shooting skills among hunters is often the reason for wounded animals, […]

Skietkompetisies en die sogenaamde “equipment race” (jaggebaseerde skietoefeninge)

Is duur toerusting jou enigste waarborg vir sukses tydens skietkompetisies? SA Jagters se skietaktiwiteite bied aan lede die geleentheid om op tak-, streek-, nasionale en uiteindelik ook op internasionale vlak te kan deelneem. Op takvlak is deelname vir almal bedoel (veral as gesinsaktiwiteit) hetsy informeel of op kompeterende vlak. Pret bly ‘n belangrike komponent van […]

Shooting competitions and the equipment race (hunting based exercises)

s expensive equipment your only guarantee of success during competitions? SA Hunters’ shooting activities give members the opportunity to participate at branch, regional, national and eventually at international level. The shooting activities at branch level enable everyone to participate – especially as part of a family activity – whether it is at an informal or […]

Beskerm jou gehoor wanneer jy skiet!

Blootgestel aan die harde geluide van vuurwapen skote (wanneer jy jag of op ‘n skietbaan skiet) op ‘n deurlopende basis sal dit permanente skade aan jou gehoor veroorsaak indien jy nie voldoende voorsorg tref om jou gehoor te beskerm nie. Wanneer ‘n persoon herhaaldelik blootgestel word aan klank vlakke van meer as 85 desibels (desibels […]

Verwering van Jaggeweerlope

Kwelling van skieters Lede van Kaapjag en van die SA Jaggeweer Skietvereniging (SAJSV) spreek geruime tyd al die kommer uit dat die formaat van die veldskiete, te wete vyf skote kort na mekaar en dertig skote per kompetisie, verwering van die lope van jaggewere kan versnel.  Versoeke is al ontvang om die formaat te verander, […]

Te veel klem op skietbaanaktiwiteite?

Van tyd tot tyd word die volgende stellings deur lede gemaak: “daar word te veel tyd afgestaan aan skietaktiwiteite ten koste van jag!” of “die SA Jagters- en Wild-bewaringsvereniging (SAJWV) het in ’n skietvereniging ontaard!” Elke persoon wat hom/haarself ’n verantwoordelike jagter noem, moet dit hul besigheid maak om deurlopend aan hul skietvernuf te werk. […]

Does SAHGCA put too much emphasis on shooting range activities?

The Association often receives comments that too much time is dedicated to shooting activities to the detriment of hunting, or that SA Hunters and Game Conservation (SAHGCA) has become a shooting association. Every person who regards him/herself as a responsible hunter will strive to improve his/her shooting skills. To fire a few shots before the […]