Hunting Destinations Register

The SA Hunters and Game Conservation Association hunting destinations register is open to all as a service to the hunting community at large. Follow this link to browse destinations or to register and account for adding a destination. The compilation of this database is aimed at promoting the sharing of information and creating easier access […]

Geakkrediteerde Jagpakkette 2022

SA Jagters Geakkrediteerde Jagpakkette 2022 Daar is nog `n paar van die 42 geakkrediteerde jagpakkette oor wat teen billike pryse aan lede aangebied word. Hierdie jagpakkette word verskaf deur die Vereniging se eie lede en is onderhewig aan die SA Jagters se jagterskode. Besigtig die beskikbare jagpakkette hier. Bespreek jou SA Jagters geakkrediteerde jagavontuur. Rig […]

Jagterskode

‘n Verantwoordelikheidsverklaring gefundeer op respek vir lewe en vir die natuur As SAJWV-lede verklaar ons;Dat alle diere voelende wesens is, en dat ons daarom in die hoogste vorm van menslikheid in die neem van lewe, en uit respek vir die wild wat ons jag,  te alle tye ’n eenskoot-doodskoot nastreef, terwyl ons die verantwoordbare benutting […]

Hunters’ Code

A declaration of responsibility founded on respect for life and for nature As SAHGCA members we declare; That all animals are sentient creatures, and that  in the highest form of the humane taking of life as well as  in respect for the game we hunt, we at all times aim to achieve a one-shot-kill, while […]

Jagtersgilde

Na gesprekvoering het die UK op 21 Junie 2012 goedgekeur dat die voormalige toekenning van Meesterjagter op die volgende wyse gewysig sal word en dat daar reeds vanjaar uitvoering gegee sal word aan ’n proses om verdienstelike lede van die Vereniging vir die status van lid van die SAJWV se Jagtersgilde te nomineer (sien notule […]

Hunters’ Guild

After discussion by EXCO on of 21 June 2012, approval was granted to change the former status known as Master Hunter to that of Member of the SAJGCA Hunters’ Guild, and to already this year, ask for nominations of worthy individuals to be entered into this highest and most exceptional status in the Association (see […]

Issuing of Permits by SA Hunters for the transport pig

SA Hunters concluded intensive discussions with the Directorate Animal Health of the  Department of Agriculture, Forestry and Fisheries to be recognised as an industry organisation whose members may issue permits for the transport of processed wild pig carcasses and meat. This permission was granted in terms of Regulation 20 of the Animal Diseases Act, No  […]

Uitreiking van Varkpermitte deur SA Jagters

SA Jagters het na `n lang onderhandelinge met die Departement Landbou, Bosbou en Visserye se Direktoraat Dieregesondheid daarin geslaag om erkenning te kry as `n bedryfsorganisasie wat sy lede kan magtig om permitte uit te reik vir die vervoer van verwerkte wildevark-karkasse en -vleis. Hierdie vergunning is toegestaan ingevolge Regulasie 20 van die Wet op […]

Hunting Licences and Permits in South Africa

Hunting licences and permits Each of the nine provinces regulates the hunting of game birds and fur game through various hunting regulations that are revised annually and published in the official provincial gazette at the beginning of the hunting season. The purpose of these regulations is to regulate the utilisation of game in the interest […]

Jaglisensies en -permitte in Suid-Afrika

Opsomming van Jagregulasies Jaglisensies en Permitte Die jag van veerwild (voëls) en haarwild (diere) word in elkeen van die nege provinsies in RSA gereguleer deur ʼn stel jagregulasies wat jaarliks hersien en voor die begin van die jagseisoen in die amptelike provinsiale koerant amptelik afgekondig behoort te word. Die oorkoepelende bedoeling met die jagregulasies is […]