Skietkompetisies en die sogenaamde “equipment race” (jaggebaseerde skietoefeninge)

Is duur toerusting jou enigste waarborg vir sukses tydens skietkompetisies? SA Jagters se skietaktiwiteite bied aan lede die geleentheid om op tak-, streek-, nasionale en uiteindelik ook op internasionale vlak te kan deelneem. Op takvlak is deelname vir almal bedoel (veral as gesinsaktiwiteit) hetsy informeel of op kompeterende vlak. Pret bly ‘n belangrike komponent van […]

Shooting competitions and the equipment race (hunting based exercises)

s expensive equipment your only guarantee of success during competitions? SA Hunters’ shooting activities give members the opportunity to participate at branch, regional, national and eventually at international level. The shooting activities at branch level enable everyone to participate – especially as part of a family activity – whether it is at an informal or […]